باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

جدول لیگ برتر والیبال ۹۹

رنکتیم هاامتیازبازیبردباخت۳-۰۳-۱۳-۲۲-۳۱-۳۰-۳ست بردهست باختهامتیاز بردهامتیاز از دست رفته
۱۶۲۲۵۲۱۴۱۰۹۲۱۲۱۶۷۲۵۲۱۷۴۱۹۴۷
۲۶۰۲۵۲۰۵۹۹۲۲۲۱۶۶۲۷۲۲۱۵۱۹۷۲
۳۵۸۲۵۲۰۵۱۰۷۳۱۴-۶۶۲۸۲۱۹۰۲۰۳۷
۴۵۶۲۵۲۰۵۶۱۰۴-۴۱۶۳۳۳۲۲۸۸۲۱۰۵
۵۵۶۲۵۱۸۷۹۸۱۳۴-۶۴۳۱۲۲۵۴۲۰۴۱
۶۵۲۲۵۱۸۷۱۰۳۵۳۲۲۶۲۳۴۲۱۶۴۲۰۰۷
۷۳۸۲۵۱۲۱۳۵۶۱۳۴۶۴۶۴۷۲۱۲۷۲۱۰۰
۸۳۶۲۵۱۲۱۳۳۵۴۴۴۵۴۸۵۲۲۱۴۱۲۱۹۱
۹۲۷۲۵۹۱۶۱۵۳۳۵۸۳۸۵۹۲۱۱۱۲۲۳۴
۱۰۲۶۲۵۹۱۶۴۴۱-۸۸۳۵۵۴۱۹۸۹۲۰۴۵
۱۱۲۲۲۵۶۱۹۴۲-۴۹۶۳۵۵۹۲۰۳۸۲۱۵۵
۱۲۱۵۲۵۵۲۰۲۲۱۱۹۱۰۲۶۶۴۱۹۱۸۲۱۲۸
۱۳۱۱۲۵۳۲۲۱۱۱۳۶۱۳۲۱۶۹۱۸۱۲۲۱۹۰
۱۴۶۲۵۲۲۳-۱۱۱۹۱۳۱۷۷۲۱۸۹۸۲۱۶۷