جدول لیگ برتر ساحلی۱۴۰۰

جدول لیگ برتر ساحلی۱۴۰۰

رنکتیم هاامتیازبازیبردباختنسبتامتیاز بردهامتیاز از دست رفته
۱۳۵۱۸۱۷۱۱.۲۸۱۶۸۷۱۳۱۷
۲۳۴۱۸۱۶۲۱.۲۸۱۶۷۷۱۳۰۸
۳۲۷۱۸۱۰۸۱.۰۹۱۴۷۶۱۳۴۶
۴۲۷۱۸۱۰۸۰.۹۰۱۳۳۹۱۴۷۵
۵۲۶۱۸۸۱۰۰.۹۶۱۴۴۱۱۴۹۷
۶۲۶۱۸۸۱۰۰.۹۴۱۴۸۳۱۵۶۶
۷۲۴۱۸۶۱۲۰.۹۶۱۳۵۳۱۴۰۸
۸۲۴۱۸۶۱۲۰.۹۱۱۴۶۶۱۶۰۵
۹۲۳۱۸۵۱۳۰.۸۴۱۳۷۲۱۶۱۹
۱۰۲۱۱۸۳۱۵۰.۹۷۱۴۵۹۱۴۹۷