باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

جدول لیگ برتر ساحلی۱۴۰۰

جدول لیگ برتر ساحلی۱۴۰۰

رنکتیم هاامتیازبازیبردباختنسبتامتیاز بردهامتیاز از دست رفته
۱۳۵۱۸۱۷۱۱.۲۸۱۶۸۷۱۳۱۷
۲۳۴۱۸۱۶۲۱.۲۸۱۶۷۷۱۳۰۸
۳۲۷۱۸۱۰۸۱.۰۹۱۴۷۶۱۳۴۶
۴۲۷۱۸۱۰۸۰.۹۰۱۳۳۹۱۴۷۵
۵۲۶۱۸۸۱۰۰.۹۶۱۴۴۱۱۴۹۷
۶۲۶۱۸۸۱۰۰.۹۴۱۴۸۳۱۵۶۶
۷۲۴۱۸۶۱۲۰.۹۶۱۳۵۳۱۴۰۸
۸۲۴۱۸۶۱۲۰.۹۱۱۴۶۶۱۶۰۵
۹۲۳۱۸۵۱۳۰.۸۴۱۳۷۲۱۶۱۹
۱۰۲۱۱۸۳۱۵۰.۹۷۱۴۵۹۱۴۹۷
۱۳ خرداد ۱۴۰۰