باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

لهستان، آمریکا و برزیل اول تا سوم/ ژاپن هفتم و با توجه به نتایج به دست آمده ایران در جایگاه دوازدهم!!!

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۸ تیر ۱۴۰۲