باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

روز اول – مرحله دوم
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت
سالن عیسی بن راشد، بحرین

شهداب ایران 🆚 اسپورتینگ کویت

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲