صحبت های محمد عمده غیاثی سرمربی و سلیم چپرلی دریافت قدرتی تیم والیبال شهداب یزد پس از پایان بازی با شهرداری ورامین