دور رفت، بازی اول
چهارشنبه ۱۰ اسفند | ساعت ۱۸:۰۰

ل. هراز آمل۳➖۰ پیکان تهران
۲۷ | ۲۵ | ۲۵
۲۵ | ۲۲ | ۲۰

دور برگشت، بازی دوم
جمعه ۱۲ اسفند | ساعت ۱۵:۰۰

ل. هراز آمل ۰➖۰ پیکان تهران
۰۰ | ۰۰ | ۰۰
۰۰ | ۰۰ | ۰۰

شهداب، گوهر جهان شهر یزد